1.INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin zakupu towarów w sklepie internetowym www.wdomuiogrodzie.net (zwanym dalej „sklepem internetowym”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałych w związku umową zawieraną pomiędzy www.wdomuiogrodzie.net (zwanym dalej "Dostawcą") oraz inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną daje "Kupującym"). Wszelkie umowy są zawierane zgodnie z prawem Polskim. Jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna wszelkie kwestie nieregulowane w niniejszym regulaminie są regulowane na podstawie Kodeksu Cywilnego (nr 40/1964 Sb.) oraz ustawy o Ochronie Praw Konsumenta (nr 634/1992 Sb.) w brzmieniu obowiązujących przepisów prawnych. Jeśli Kupującym jest osoba prawna wszelkie kwestie podlegają Kodeksowi Spółek Handlowych nr. 513/1991 Sb., w brzmieniu obowiązujących przepisów prawnych. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy kupna - sprzedaży. Umowa kupna - sprzedaży jest sporządzona w języku polskim.

1.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Dostawcą a Kupującym. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu. Zmienione warunki zostaną uaktualniane na stronie internetowej http://www.wdomuiogrodzie.net. Niniejsze ustanowienie nie dotyczy praw i obowiązków powstałych w trakcje obowiązywania poprzednich warunków Regulaminu.

1.3.   Zawierając umowę kupna - sprzedaży Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu i wyraża jego akceptację. Przed dokonaniem zamówienia, kupujący jest odpowiednio poinformowany o treści Regulaminu oraz ma możliwość zapoznania się z jego warunkami. Zawarte umowy kupna - sprzedaży są archiwizowane przez Dostawcę w celu ich realizacji, Dostawca zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim. Poszczególne etapy prowadzące do zawarcia umowy wynikają z procesu zamówienia w sklepie internetowym http://www.wdomuiogrodzie.net. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma prawo do jego kontroli i wprowadzenia ewentualnych poprawek.  Regulamin sklepu jest dostępy na stronie internetowej http://www.wdomuiogrodzie.net, a kupujący ma prawo do jego archiwizowania i kopiowania. 

2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

2.1.  Na stronie internetowej sklepu można znaleźć towar, który oferuje Dostawca wraz z cenami poszczególnych produktów. Ceny produktów są podane z wliczonym podatkiem VAT. Oferta produktów i ich ceny są aktualne przez cały czas ich widoczności na stronie internetowej sklepu. Oferty sprzedaży umieszczone na stronie internetowej sklepu nie są wiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży dotyczącej niniejszych produktów. 

2.2.   Kupujący dokonuje zamówienia poprzez wypełnienia formularzu zamówienia na stronie internetowej sklepu. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość kontrolować i zmieniać informacje wprowadzone do zamówienia wraz z możliwością poprawiania błędów, powstałych podczas wprowadzania danych w formularzu zamówienia. Obowiązują ceny produktów z momentu zamówienia. 

2.3.   Po wysłaniu zamówienia, Dostawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o przyjęciu zamówienia pośrednictwem emaila wysłanego na adres wskazany przez Kupującego. Dostawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny zakupu, szacowany koszt transportu) żądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia ( np. pisemnego lub telefonicznego).

2.4.   Stosunek umowny między Dostawcą a Kupującym powstaje w momencie potwierdzenia zamówienia (akceptacji), które Dostawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres Kupującego lub na konto użytkownika z oznaczeniem: "potwierdzenie zamówienia". Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. 

2.5.   Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze środków umożliwiających komunikację na odległość przy zawieraniu umowy kupna - sprzedaży. Koszty powstałe w wyniku korzystania z tych środków w celu realizacji zamówienia (koszt Internetu, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I CENY TOWARU

3.1. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Aktualne ceny zostają potwierdzone przez Dostawcę w momencie potwierdzenia zamówienia.  

3.2.   Warunkiem realizacji zamówienia jest płatność za pomocą skorzystania z metod płatności wymienionych poniżej. 

Sposoby płatności:

Płatność przelewem na konto bankowe

numer rachunku:  45 1140 2004 0000 3002 7514 7134 mbank

3.3.   Umowa kupna - sprzedaży nie obejmuje instalacje ani montaż towaru .

3.4.   Wraz z umową kupna - sprzedaży Kupujący zobowiązany jest to zapłaty dostawcy za poniesienie kosztów związanych z dostawą zamówienia. Dodatkowe opłaty za wysyłkę pojawią się w Twoim koszyku przed zakończeniem zamówienia.

3.5. Interfejs internetowy sklepu zawiera wszystkie dostępne informacje o produktach. W przypadku fotografii zawsze proszę brać pod uwagę, że fotografie mają charakter ilustracyjny, kolory są postrzegane indywidualnie. Kolorowy wyświetlacz różni się w zależności od używanego sprzętu komputerowego. Jest więc nieuniknione występowanie różnic kolorów produktów wyświetlanych na ekranie a rzeczywistym kolorem produktu . Z tego powodu kupujący jest zobowiązany dokładnie przestudiować opis produktu, a w przypadku niepewności skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia szczegółów produktu.

3.7.   W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący musi podać symbol faktury. W przypadki płatności bezgotówkowej przez kupującego, kupujący ma obowiązek zapłacić odpowiednią kwotę na konto dostawcy. 

3.8.   Wszelkie rabaty oferowane przez dostawcę kupującemu nie mogą być łączone.

3.9.    W ramach umowy jest wystawiony kupującemu dokument zakupu - faktura. Dostawca jest płatnikiem podatku od wartości  zakupu.  Dokument zakupu - dostawca przesyła fakturę kupującemu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

4. KOSZT I CZAS DOSTAWY 

4.1.    Dostawy będą przedmiotem wykonania, w zależności od dostępności produktów oraz możliwości dostarczenia zamówienia przez dostawców jak w najkrótszym czasie, zazwyczaj 2-7 dni robocze. W rzadkich przypadkach, czas realizacji może się wydłużyć. Punkt odbioru przesyłki jest ustalany przez kupującego. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się dostarczenie przesyłki na podany adres w zamówieniu  przez kupującego.  Transport na adres wskazany przez kupującego zapewnia dostawca. Przesyłka towaru zawiera dokument potwierdzający odbiór zamówienia, instrukcje użytkowania produktów języku polskim, kartę gwarancji (jeżeli producent dołączył do produktu). Jeżeli dostawca nie dołączył karty gwarancyjnej produktu, funkcję tę pełni faktura. 

4.2.  Transport przesyłki zapewnia dostawca na adres podany w zamówieniu  na terenie Polski. Koszty transportu zamówienia jest zależny od wybranego środka transportu. Sposób doręczenia przesyłki kupujący określa podczas tworzenia zamówienia. Sposób oraz warunki transportu zamówienia znajdują się na stronie internetowej www.wdomuiogrodzie.net w zakładce "Cennik dostawy".

4.3.     Po dostarczeniu zamówienia przez przewoźnika, zaleca się dokładnie sprawdzić  towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub znajdują się na nim ślady, które mogą wskazywać na  uszkodzenie towaru, zalecamy, nie przyjmować zamówienia albo sporządzić sprawozdanie o uszkodzeniu przesyłki podczas usługi transportu z osobą, która nam dostarczyła produkt. 

Sporządzone sprawozdanie pomoże nam w reklamacji zamówienia.

4.4. Podpisując dokument dostarczenia przesyłki przez kupującego wyraża on zgodę na przyjęcie przesyłki, tym samym  potwierdza, że towar nie jest uszkodzony mechanicznie. Zalecamy przed podpisem dokumentu dobrze skontrolować opakowanie. 

4.5 Sprzedający ma prawo, w przypadku zamówienia wielokrotności produktów lub w innych uzasadnionych przypadkach np. zakupu w cenie promocyjnej, do zmiany warunków dostawy, w szczególności ceny i czasu trwania dostawy.  Sprzedający ma również prawo w niektórych przypadkach do żądania zaliczki, jak również całej kwoty zamówienia, przed rezerwacją produktu lub jego ekspedycją. 

5. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1.   Anulowanie zamówienia przez kupującego - kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w momencie przed wysłaniem zamówienia do kupującego, bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Zamówienie można anulować telefonicznie albo wysyłając email na adres [email protected]

5.2.   Prawo od odstąpienia od umowy zawarte jest w prawach konsumenta. W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem przedsiębiorstwa prawo do anulowania zamówienia nie istnieje. W takim przypadku sprzedaż nie jest regulowana przy pomocy Kodeksem Cywilnym, ale Kodeksem Handlowym. 

5.3.   Kupujący ma świadomość, że zgodnie z prawem § 53 pkt 8 Nr 40/1/1964 sb, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami ("Kodeks Cywilny" wg Polskiego prawa) między innymi: nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży na życzenie kupującego, gdzie  towary podlegają szybkiemu zniszczeniu, zużyciu, nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży  nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych, nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży  czasopism, gazet, w celu uniknięcia uszkodzenia opakowania przez kupującego.

5.4.   Jeżeli sprawa nie dotyczy artykułu 5.3 lub w innych przypadkach, gdy nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży, kupujący, zgodnie z § 53 pkt 7 Prawa Cywilnego, ma  prawo do odstąpienia umowy do 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy musi być doręczone do 14 dni od doręczenia towaru. Dokument o odstąpieniu umowy kupna - sprzedaży, kupujący może wysłać na adres dostawcy, albo na adres poczty elektronicznej [email protected] Towar musi być dostarczony Sprzedającemu 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy. Jezeli towar nie zostanie doręczony Sprzedającemu do 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy, będzie odstąpienie od umowy uznane za bezprzedmiotowe i nieważne oraz na tej podstawie będzie anulowane.

5.5.   W przypadku odstąpienia od umowy, dostawca zwróci kwotę kupującemu do 14 dni od momentu zwrócenia towaru. Dostawca ma prawo do zwrotu kwoty kupującemu w momencie otrzymana zwróconego towaru. 

5.7.   Kupujący ma świadomość, że w przypadku zwrócenia zamówienia, towar będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, dostawcy przysługuje prawo do roszczenia się o zwrócenie kosztów przez kupującego za spowodowane szkody . Dostawca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zakupu  oraz do zwrotu poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru.

5.8.   Anulowanie zamówienia ze strony dostawcy - dostawca ma prawo do anulowania zamówienia lub anulowania częściowo zamówienia w przypadku gdy: towar nie jest już produkowany, już nie dostarcza towaru lub znacznie się zmieniła cena towaru dostawcy, jak również w przypadku błędu w cenie (tj. ceny różnią się od innych cen tego typu produktów). Za błąd w cenie towaru uważa się, na przykład nieświadome wpisanie trzech liczb na miejscu czterech a inne oczywiste pomyłki w pisowni. W takiej sytuacji sprzedawca kontaktuje się bezpośrednio z kupującym w celu dalszego uzgodnienia toku postępowania. W sytuacji gdy, kupujący już zapłacił część lub całą kwotę zakupu , dostawca tę kwotę ponownie zwróci na konto bankowe kupującego lub pośle na adres kupującego w jak najkrótszym terminie, do 10 dni roboczych, najpóźniej do 14 dni od daty anulowania zamówienia ze strony sprzedawcy. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA, PROBLEMY Z UMOWĄ.

6.1.   Zaleca się, przed pierwszym użyciem towaru, zapoznanie się z warunkami gwarancji przez kupującego, w tym instrukcji obsługi w języku polskim a następnie zastosować podane informacje. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia towaru w skutek nie dostosowania się do zaleceń producenta, uszkodzenie powstałe nie będzie naprawiane w ramach gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie sprzedaży. 

6.2.    Okres gwarancji jest określony dla każdego produktu w jego opisie. Jeśli dany produkt posiada gwarancję, obowiązuje ona od dnia zrealizowania zamówienia. W przypadku gdy produkt, nie ma gwarancji, jej funkcje pełni faktura. 

6.3.    Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towarów (lub ich części) spowodowane przez użycie. Krótszy cykl życia produktu w tym przypadku nie jest uważane za wadę i nie może być reklamowany. Na żądanie konsumenta dostawca dostarcza gwarancje na piśmie (gwarancja).

6.4.   Klientom , którzy zakupili  towary na potrzeby działalności gospodarczej lub do sklepu z danym produktem, okres gwarancji nie jest określony poprzez Kodeks Cywilny. W tym przypadku okres gwarancji określa konkretny dostawca towaru do Polski. Okres gwarancji podany na naszej stronie są przeznaczone jedynie dla konsumenta, a nie dla przedsiębiorców, którzy kupują towary w ramach swojej działalności gospodarczej (zakup na działalność gospodarczą).

6.5.   Dostawca jest odpowiedzialny na zapewnieniu kupującego , że sprzedany produkt  jest zgodny z umową i nie posiada wad . Umowa kupna - sprzedaży oznacza, że sprzedany produkt jest dobrej jakości a właściwości użytkowe zapisane są w umowie  przez dostawcę, producenta lub jego przedstawiciela, lub na podstawie ich reklamy, czy jakość i właściwości użytkowe produktu tego typu, spełniają  wymogi przepisów, czy jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze, wagi a odpowiada celom, którym sprzedający stwierdza w jakich okolicznościach używa się dany produkt. 

6.6.   Jeżeli produkt według kupującego nie jest zgodny z umową kupna - sprzedaży ( sprzeczna z umową kupna - sprzedaży), kupujący ma prawo żądać  od dostawcy do otrzymania produkt doprowadzonego do stanu zgodnie zawartą umową zakupu, bez niepotrzebnej zwłoki czasu, może być to naprawa lub wymiana towaru; chyba że takie postępowanie jest niemożliwe, kupujący może domagać się od dostawcy obniżki ceny zamówionego produktu lub o odstąpienie od  umowy.

6.7.   Za wady wyniku szybkiego niszczenia lub zużycia produktu, dostawca nie odpowiada. Dostawca odpowiada za wady, które powstały sprzecznie z umową, odkryte w okresie gwarancji.

6.8.   Dostawca rozpatruje zgłoszenie o reklamacji w jak najkrótszym czasie , w sprawach skomplikowanych w terminie 14 dni roboczych. Okres realizacji reklamacji obejmuje czas w zależnego od rodzaju usługi, która wymaga fachowej oceny wad. Reklamacja, w tym usunięcie wad, zostaną wykonane  bez zbędnej zwłoki, w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, jeżeli dostawca  bez konsultacji z kupującym nie postanowi inaczej.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1A  Swój obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (dalej jako "Rozporzadzenie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjacji tej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedająwcy realizuje sprzedawca za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

7.1.    Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną są chronione ustawą nr 101//2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

7.2.    Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych: imię, adres, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku zakupu jako osoba prawna dodatkowo udostępnia numer indentyfikacyjny jednostki prawnej, numer identyfikacji podatkowej (zwanych dalej łącznie wszystkiego jako "dane osobowe"). 

7.3.   Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę w celu realizacji praw i obowiązków umowy kupna - sprzedaży do celów prowadzenia konta użytkownika oraz w celu wysyłania informacji handlowych i informowania kupującego.  

7.4.    Kupujący jest świadomy, że zobowiązany jest do udzielania swoich danych osobowych (przy rejestracji konta użytkownika przy zamawianiu ze strony internetowej) poprawnie oraz niezwłocznie poinformować swojego dostawcę jeśli nastąpią zmiany w danych osobowych.

7.5.    Informacje o zamówieniach (są one niezbędne do zapewnienia dostaw towarów, obsługi oraz reklamacji, itp.) są przechowywane w bezpiecznej bazie danych i nie są ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane są na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie automatyczny sposób lub w formie drukowanej.

7.6.    Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że został poinformowany, o dobrowolnym podaniu danych osobowych

7.7.   Jeśli kupujący prosi o informacje na temat przetwarzania danych osobowych, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji.

7.8.   Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub  przedsiębiorstwa na elektroniczny adres kupującego i zgadza się na  otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

7.9.    Zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych lub na utrzymywanie kontaktu, klient może w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość e-mail na [email protected] lub powiadomić dostawcę telefonicznie.

7.10. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnoscią sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się na przesyłanie zawiadomień o sprzedaży na adres elektroniczny kupującego. Swój obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych kupującego w celu wysyłania informacji handlowych jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1 Kupujący nabywa własność towarów poprzez fizyczną odebranie towaru.

Kupujący ma prawo skontaktować się z działem reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

9. KOŃCOWE POSTANOWIENIA

9.1. Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że umowa podlega prawu Polskiemu. Wybierając prawo zgodnie z poprzednim zdaniem, nabywca będący Konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewnia mu przepis prawny, od którego nie można się uchylić, i który w przypadku braku wyboru prawa, mógł by zastosować według 6 akapitu 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 593/2008 z dnia 17. z Czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

9.2.  Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu sklepu są nieprawidłowe lub nieważne, w miejscu nieprawidłowych przepisów pojawi się przepis, którego znaczenie będzie jak najbliższe poprzedniemu. Nieważność lub nieprawidłowość przepisów nie narusza pozostałych.

9.3.   Umowa kupna - sprzedaży, w tym warunki sklepu są archiwizowane przez dostawcę w formie elektronicznej

9.4.   Cała zawartość serwisu sprzedającego (zdjęcia, teksty produktów i projekt) jest własnością sprzedawcy. Nieuprawnione używanie lub publikacja przez podmiot, osobę, która nie jest autorem dzieła lub nie posiada odpowiedniej licencji (zezwolenia), zostanie uznane za naruszenie praw autorskich i będzie egzekwowane przez dział prawny firmy. Bez względu na to, czy było to publikowane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.